Matte er
gøy !
Kompetansemål etter 4. årssteget

Tal

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
-   utvikle, bruke og samtale om ulike reknemetodar for addisjon .....av fleirsifra tal både i hovudet og på papiret.
Kompetansemål etter 7. årssteget

Tal og algebra

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
-  finne samnemnar (bm.: fellesnevner) og utføre addisjon ..... av brøkar
- stille opp og løyse enkle likningar og løyse opp og rekne med parentesar i addisjon ..... av tal.
Kompetansemål etter 10. årssteget

Tal og algebra

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
- utvikle, bruke og gjere greie for ulike metodar i hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning med dei fire rekneartane
Kompetansemål etter 2. årssteget

Tal

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
- utvikle, bruke og samtale om varierte reknestrategiar for addisjon ..... av tosifra tal og vurdere kor rimelege svara er.
Matematikk: Addisjon
Kontakt
Om oss
Bakgrunn
Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012