Matte er
gøy !
Kompetansemål etter 4. årssteget

Tal

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
-   bruke enkle brøkar i praktiske situasjonar......
Kompetansemål etter 7. årssteget

Tal og algebra

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
-  brøkar .....plassere dei ulike storleikane på tallina
- finne samnemnar (bm.: fellesnevner) og utføre addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøkar
Kompetansemål etter 10. årssteget

Tal og algebra

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
- samanlikne og rekne om mellom heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille og tal på standardform, uttrykkje slike tal på varierte måtar og vurdere i kva for situasjonar ulike representasjonar er formålstenlege
- rekne med brøk, utføre divisjon av brøkar og forenkle brøkuttrykk
- behandle, faktorisere og forenkle algebrauttrykk, knyte uttrykka til praktiske situasjonar, rekne med formlar, parentesar og brøkuttrykk og bruke kvadratsetningane
Kompetansemål etter 2. årssteget

Tal

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
-   ............. (står ingenting om brøk på dette steget).
Matematikk: Brøk
Kontakt
Om oss
Bakgrunn
Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012