Matte er
gøy !
Matematikk: Brøk
Kompetansemål etter 4. årssteget
Tal
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
-   enkle brøkar......
Kompetansemål etter 7. årssteget
Tal og algebra
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
-  brøkar .....plassere dei ulike storleikane på tallina
- finne samnemnar (bm.: fellesnevner) og utføre addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøkar
Kompetansemål etter 10. årssteget
Tal og algebra
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
- samanlikne og rekne om mellom heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille og tal på standardform, uttrykkje slike tal på varierte måtar og vurdere i kva for situasjonar ulike representasjonar er formålstenlege
rekne med brøk, utføre divisjon av brøkar og forenkle brøkuttrykk
bruke faktorar, potensar, kvadratrøter og primtal i berekningar
utvikle, bruke og gjere greie for ulike metodar i hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning med dei fire rekneartane
behandle, faktorisere og forenkle algebrauttrykk, knyte uttrykka til praktiske situasjonar, rekne med formlar, parentesar og brøkuttrykk og bruke kvadratsetningane
Kontakt
Om oss
Bakgrunn
Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012