WYSIWYG Web Builder
Verktøy i leseopplæringen ved Fridalen skole med info og prosedyrer ved behov for utvidet opplæring Språk 6-16 Kartlegging/observasjon:
Litt om selve testen:
Språk 6-16 er en screeningtest for språkvansker hos barn og ungdom i aldersgruppene 6 til 16 år. Testen tar sikte på å besvare generelle spørsmål som: “Er elevens språklige ferdigheter adekvate for hans/hennes alder, eller bør denne eleven henvises videre for en fullstendig kartlegging av språkvanskene?” Testen har vist seg å skille mellom de elevene som er henvist til PPT med spørsmål om språkvansker, og elever som ikke er henvist for slike vansker med 85 % nøyaktighet. Språk 6-16 tar utgangspunkt i at det er en sammenheng mel om språklig korttidsminne og evnen til å danne språklige begreper. Ved hjelp av fire deltester skiller en mellom barn med språkvansker og barn uten språkvansker på tvers av alderstrinn.

Deltestene er: